Sprawozdanie finansowe

Bilans

Rachunek zysków i strat

 

Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

Sprawozdania merytoryczne za 2018 r.

Sprawozdanie finansowe za 2015 r.

Sprawozdania merytoryczne za 2015 r.

Sprawozdanie  finansowe za 2014 rok

Sprawozdanie finansowe  za 2013 rok

Załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bilans

Bilans2

 

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia  za rok 2011

 

Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich "Szansa"

Adres: 37-740  Bircza ul. Ojca Św. Jana Pawła II 10

NIP: 795-24-31-538

REGON: 180264759

KRS: 0000286085

Stowarzyszenie zostało założone przez komitet założycielski 11.06.2007 r., a zarejestrowane zostało w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie 3 września 2007 r. Wpis do KRS uzyskało 3 września  2007 r.,

posiada status OPP.

 

Zarząd Stowarzyszenia składa się z następujących osób:

Prezes: Joanna Stadnik, zamieszkała Huta Brzuska 37-740 Bircza

Wiceprezes: Kamila Wojtowicz, zamieszkała Stara Bircza  37-740 Bircza

Sekretarz: Alicja Karbowniczyn,  zamieszkała Bircza 37-740 Bircza

Skarbnik: Elżbieta Pankiewicz, zamieszkała Stara Bircza 107     37-740 Bircza,                

Członek Zarządu: Monika Bodnar zamieszkała 37-740 Bircza ul. Zamkowa 8

 

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

-    aktywizacja i wszechstronne wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, szczególnie ze środowisk defaworyzowanych,

-    aktywizacja i wszechstronne wspieranie rozwoju dorosłych,

-    wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,

-    organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży, w tym form wypoczynku letniego i zimowego,

-    działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia,

-    działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji,

-    ochrona środowiska i kształtowanie świadomości ekologicznej,

-    przeciwdziałanie patologiom społecznym, uzależnieniom i przejawami dyskryminacji,

-    wspieranie przedsiębiorczości oraz inicjatyw gospodarczych w społeczności lokalnej,

-    prowadzenie szkół, przedszkoli i tzw. „Zielonych szkół”

-    wspieranie inicjatyw o charakterze transgranicznym i międzynarodowym, w tym propagowanie idei integracji europejskiej i  wymiany młodzieży.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

-organizowanie i współorganizowanie kursów, szkoleń, wykładów, imprez naukowych i kulturalnych integrujących społeczność lokalną,

-organizowanie i współorganizowanie form kształcenia związanych z rozwojem zawodowym dorosłych,

-organizowanie i prowadzenie kół zainteresowań rozwijających talenty uczniów,

-organizowanie placówek profilaktycznych m.in.: klubów twórczych dla młodzieży, świetlic środowiskowych,

-podejmowanie różnorodnych inicjatyw w środowisku lokalnym,

-propagowanie idei tolerancji i demokracji oraz przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji i wykluczenia społecznego,

-finansowanie i organizowanie konkursów i szkoleń na terenie szkoły i gminy,

-finansowanie i organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,

-finansowanie i organizowanie zajęć rekreacyjno – sportowych i wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży oraz form wypoczynku letniego i zimowego,

-organizowanie imprez artystycznych i działalności publicystycznej, promujących dorobek szkoły i kulturę regionu,

-organizowanie wystaw i pokazów dla społeczności lokalnej celem promowania szkoły,

-współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnych celach,

-współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi,

-współpracę z lokalnymi organami administracji rządowej i samorządowej,

-współpracę z przedstawicielami mediów w celu popularyzacji nauki, kultury i sportu oraz wspierania młodych talentów.

 

Stowarzyszenie na koniec 2011 roku liczyło 17 członków zwyczajnych.

 

Działania podjęte i zrealizowane przez Stowarzyszenie w roku 2011:

 

-         Kontynuacja II etapu projektu “Kolorowa Akademia” realizowanego z  dotacji Fundacji im. Stefana Batorego w wysokości 8 000 zł.

-         Realizacja zadania dofinansowanego z FWW Pożyteczne Ferie i Pożyteczne Wakacje.

-         Realizacja zadań dofinansowanych przez MEN „Razem zdziałamy więcej” oraz „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

-         Realizacja zadania dofinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej „Razem możemy więcej”.

-         Realizacja zadania we współpracy Zespołem Szkół w Sufczynie dofinansowanego z Banku Dziecięcych Uśmiechów „Szlakiem Bieszczadzkich Cerkwi”.

-         Realizacja zadania dofinansowanego z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Magic World with English”.

 

Stowarzyszenie w 2011 roku osiągnęło przychody środków finansowych w wysokości 58787,18  zł, na które składają się:

 

  1. Bilans otwarcia z roku 2010 – 7779,10 zł
  2. Składki członkowskie – 510,00 zł
  3. Dotacje i darowizny  -  48279,78  zł
  4. Kapitał odsetek – 8,08 zł

 

Stowarzyszenie poniosło w 2011 roku koszty realizacji swoich zadań statutowych w wysokości  56572,34 zł na które składają się:

 

  1. Koszty realizacji projektów –  54004,24 zł
  2. Urząd skarbowy – 1350,00 zł
  3. ZUS – 1029,60 zł

 

Ponadto Stowarzyszenie poniosło następujące koszty dodatkowe:

1. koszty związane z prowadzeniem rachunku – 188,50 zł

 

Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników etatowych.

 

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2011 r. Wynoszą  2214,84 zł.

 

                                                                                              Prezes Zarządu

 

 

Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy
od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011
Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich "Szansa"

 

• Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.                                    

• Bilans na dzień 31 grudnia 2011 r.                                                             

• Rachunek wyników.

·         Informacja dodatkowa.

 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2011.

 

1. Informacje o Stowarzyszeniu

a)      Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich "Szansa" zostało założone w czerwcu 2007 r i wpisane do Rejestru Stowarzyszeń pod nr 0000286085 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie. Zarejestrowano również statut Stowarzyszenia, uchwalony na zebraniu założycielskim w dniu 11 czerwca 2007 r  .

b)      Aktualny adres Stowarzyszenia:37-740  Bircza ul. Ojca Św. Jana Pawła II 10

c)      Nr KRS :                                       0000286085

d)     NIP :                                              795-24-31-538

e)      NR statystyczny REGON:           180264759

 

2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

a) Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2011
do 31.12.2011 i zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości oraz że Stowarzyszenie nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu.

b) Zgodnie z wiedzą Zarządu Stowarzyszenia nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie.

 

3. Zastosowane zasady i metody rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku
(z późniejszymi zmianami) zwaną dalej Ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz.U.Nr 137 poz. 1539 z póz. zm.)

 

4. Bilans na dzień 31.12.2011 r. ( złożony do Urzędu Skarbowego w Przemyślu ) wraz z załącznikami:

Informacja dodatkowa: CIT 8 oraz CIT 8/0

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich "Szansa"

 

Sprawozdanie finansowe 2011

Przychody

 

Źródła krajowe

 

 

Składki członkowskie

     

510,00

 

Pozostałe przychody

 

58277,18

 

Koszty ogółem

 

Koszty realizacji zadań statutowych

 

56572,34

w tym:

 

 

Koszty realizacji projektów

 

54004,24

 

Urząd skarbowy

 

1350,00

 

ZUS

 

1029,60

 

Koszty administracyjne

 

188,50

 

Razem (PLN)

56572,34

 

 

 

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z póź .zm).

 

 

 

 

 

Informacja dodatkowa:

Przychody z działalności statutowej wynosiły w roku 2011  58787,18  zł, na co składają się bilans z roku poprzedniego, składki  członkowskie w kwocie 510,00 zł, wpłaty gotówkowe od osób fizycznych w kwocie 350,00 zł oraz dotacje i dofinansowanie od instytucji oświatowych: MEN, EFWSP, Fundacji Batorego, WBK, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w kwocie 38190,00 zł.

Koszty z działalności statutowej wynosiły 56572,34  zł.

 

Wynik finansowy netto wynosi 2214,84  zł.