Sprawozdanie finansowe za 2015 r.

Sprawozdania merytoryczne za 2015 r.

Sprawozdanie  finansowe za 2014 rok

Sprawozdanie finansowe  za 2013 rok

Załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bilans

Bilans2

 

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia  za rok 2011

 

Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich "Szansa"

Adres: 37-740  Bircza ul. Ojca Św. Jana Pawła II 10

NIP: 795-24-31-538

REGON: 180264759

KRS: 0000286085

Stowarzyszenie zostało założone przez komitet założycielski 11.06.2007 r., a zarejestrowane zostało w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie 3 września 2007 r. Wpis do KRS uzyskało 3 września  2007 r.,

posiada status OPP.

 

Zarząd Stowarzyszenia składa się z następujących osób:

Prezes: Joanna Stadnik, zamieszkała Huta Brzuska 37-740 Bircza

Wiceprezes: Kamila Wojtowicz, zamieszkała Stara Bircza  37-740 Bircza

Sekretarz: Alicja Karbowniczyn,  zamieszkała Bircza 37-740 Bircza

Skarbnik: Elżbieta Pankiewicz, zamieszkała Stara Bircza 107     37-740 Bircza,                

Członek Zarządu: Monika Bodnar zamieszkała 37-740 Bircza ul. Zamkowa 8

 

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

-    aktywizacja i wszechstronne wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, szczególnie ze środowisk defaworyzowanych,

-    aktywizacja i wszechstronne wspieranie rozwoju dorosłych,

-    wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,

-    organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży, w tym form wypoczynku letniego i zimowego,

-    działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia,

-    działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji,

-    ochrona środowiska i kształtowanie świadomości ekologicznej,

-    przeciwdziałanie patologiom społecznym, uzależnieniom i przejawami dyskryminacji,

-    wspieranie przedsiębiorczości oraz inicjatyw gospodarczych w społeczności lokalnej,

-    prowadzenie szkół, przedszkoli i tzw. „Zielonych szkół”

-    wspieranie inicjatyw o charakterze transgranicznym i międzynarodowym, w tym propagowanie idei integracji europejskiej i  wymiany młodzieży.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

-organizowanie i współorganizowanie kursów, szkoleń, wykładów, imprez naukowych i kulturalnych integrujących społeczność lokalną,

-organizowanie i współorganizowanie form kształcenia związanych z rozwojem zawodowym dorosłych,

-organizowanie i prowadzenie kół zainteresowań rozwijających talenty uczniów,

-organizowanie placówek profilaktycznych m.in.: klubów twórczych dla młodzieży, świetlic środowiskowych,

-podejmowanie różnorodnych inicjatyw w środowisku lokalnym,

-propagowanie idei tolerancji i demokracji oraz przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji i wykluczenia społecznego,

-finansowanie i organizowanie konkursów i szkoleń na terenie szkoły i gminy,

-finansowanie i organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,

-finansowanie i organizowanie zajęć rekreacyjno – sportowych i wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży oraz form wypoczynku letniego i zimowego,

-organizowanie imprez artystycznych i działalności publicystycznej, promujących dorobek szkoły i kulturę regionu,

-organizowanie wystaw i pokazów dla społeczności lokalnej celem promowania szkoły,

-współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnych celach,

-współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi,

-współpracę z lokalnymi organami administracji rządowej i samorządowej,

-współpracę z przedstawicielami mediów w celu popularyzacji nauki, kultury i sportu oraz wspierania młodych talentów.

 

Stowarzyszenie na koniec 2011 roku liczyło 17 członków zwyczajnych.

 

Działania podjęte i zrealizowane przez Stowarzyszenie w roku 2011:

 

-         Kontynuacja II etapu projektu “Kolorowa Akademia” realizowanego z  dotacji Fundacji im. Stefana Batorego w wysokości 8 000 zł.

-         Realizacja zadania dofinansowanego z FWW Pożyteczne Ferie i Pożyteczne Wakacje.

-         Realizacja zadań dofinansowanych przez MEN „Razem zdziałamy więcej” oraz „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

-         Realizacja zadania dofinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej „Razem możemy więcej”.

-         Realizacja zadania we współpracy Zespołem Szkół w Sufczynie dofinansowanego z Banku Dziecięcych Uśmiechów „Szlakiem Bieszczadzkich Cerkwi”.

-         Realizacja zadania dofinansowanego z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Magic World with English”.

 

Stowarzyszenie w 2011 roku osiągnęło przychody środków finansowych w wysokości 58787,18  zł, na które składają się:

 

  1. Bilans otwarcia z roku 2010 – 7779,10 zł
  2. Składki członkowskie – 510,00 zł
  3. Dotacje i darowizny  -  48279,78  zł
  4. Kapitał odsetek – 8,08 zł

 

Stowarzyszenie poniosło w 2011 roku koszty realizacji swoich zadań statutowych w wysokości  56572,34 zł na które składają się:

 

  1. Koszty realizacji projektów –  54004,24 zł
  2. Urząd skarbowy – 1350,00 zł
  3. ZUS – 1029,60 zł

 

Ponadto Stowarzyszenie poniosło następujące koszty dodatkowe:

1. koszty związane z prowadzeniem rachunku – 188,50 zł

 

Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników etatowych.

 

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2011 r. Wynoszą  2214,84 zł.

 

                                                                                              Prezes Zarządu

 

 

Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy
od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011
Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich "Szansa"

 

• Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.                                    

• Bilans na dzień 31 grudnia 2011 r.                                                             

• Rachunek wyników.

·         Informacja dodatkowa.

 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2011.

 

1. Informacje o Stowarzyszeniu

a)      Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich "Szansa" zostało założone w czerwcu 2007 r i wpisane do Rejestru Stowarzyszeń pod nr 0000286085 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie. Zarejestrowano również statut Stowarzyszenia, uchwalony na zebraniu założycielskim w dniu 11 czerwca 2007 r  .

b)      Aktualny adres Stowarzyszenia:37-740  Bircza ul. Ojca Św. Jana Pawła II 10

c)      Nr KRS :                                       0000286085

d)     NIP :                                              795-24-31-538

e)      NR statystyczny REGON:           180264759

 

2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

a) Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2011
do 31.12.2011 i zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości oraz że Stowarzyszenie nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu.

b) Zgodnie z wiedzą Zarządu Stowarzyszenia nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie.

 

3. Zastosowane zasady i metody rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku
(z późniejszymi zmianami) zwaną dalej Ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz.U.Nr 137 poz. 1539 z póz. zm.)

 

4. Bilans na dzień 31.12.2011 r. ( złożony do Urzędu Skarbowego w Przemyślu ) wraz z załącznikami:

Informacja dodatkowa: CIT 8 oraz CIT 8/0

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich "Szansa"

 

Sprawozdanie finansowe 2011

Przychody

 

Źródła krajowe

 

 

Składki członkowskie

     

510,00

 

Pozostałe przychody

 

58277,18

 

Koszty ogółem

 

Koszty realizacji zadań statutowych

 

56572,34

w tym:

 

 

Koszty realizacji projektów

 

54004,24

 

Urząd skarbowy

 

1350,00

 

ZUS

 

1029,60

 

Koszty administracyjne

 

188,50

 

Razem (PLN)

56572,34

 

 

 

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z póź .zm).

 

 

 

 

 

Informacja dodatkowa:

Przychody z działalności statutowej wynosiły w roku 2011  58787,18  zł, na co składają się bilans z roku poprzedniego, składki  członkowskie w kwocie 510,00 zł, wpłaty gotówkowe od osób fizycznych w kwocie 350,00 zł oraz dotacje i dofinansowanie od instytucji oświatowych: MEN, EFWSP, Fundacji Batorego, WBK, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w kwocie 38190,00 zł.

Koszty z działalności statutowej wynosiły 56572,34  zł.

 

Wynik finansowy netto wynosi 2214,84  zł.