STATUT

 

Stowarzyszenia Wspierającego

Rozwój Edukacji na Obszarach

Wiejskich „Szansa”

 

Tekst jednolity.
Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

§ 1.

Tworzy się Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich „Szansa”, zwane dalej Stowarzyszeniem.

 

§ 2.

1.    Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, innych powszechnie obowiązujących przepisów oraz postanowień niniejszego Statutu.

2.    Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

3.    Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

 

§ 3.

1.    Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2.    Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. ks. prałata płk T. Dłubacza w Birczy.

 

§ 4.

Stowarzyszenie używa zastrzeżonych symboli i pieczęci z jego nazwą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§ 5.

1.    Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy członków.

2.    Stowarzyszenie dla realizacji swoich celów statutowych oraz zadań powołuje Biuro Stowarzyszenia i może zatrudnić pracowników zgodnie z § 24 niniejszego statutu.

3.    Stowarzyszenie może zatrudnić swoich członków do wykonania zadań nie związanych z pełnionymi funkcjami w Stowarzyszeniu.

 

§ 6.

Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych i krajowych na warunkach przyjętych uchwałą na Walnym Zgromadzeniu.

                                                                                § 7

1 Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i    o  wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego) (Dz.U. 2003 r. Nr 96 poz. 873).

2.   Stowarzyszenie prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych        określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób, o których mowa w Rozdziale II par. 1 niniejszego statutu; działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Stowarzyszenia 

 3.   Działalność statutowa Stowarzyszenia może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub   jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

 

4 .   Stowarzyszenie  nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód (nadwyżkę przychodów nad   kosztami) przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

 

 

Rozdział II

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 

§ 8.

1.    Celem Stowarzyszenia jest:

1)    aktywizacja i wszechstronne wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, szczególnie ze środowisk defaworyzowanych,

2)    aktywizacja i wszechstronne wspieranie rozwoju dorosłych,

3)    wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,

4)    organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży, w tym form wypoczynku letniego i zimowego,

5)    działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia,

6)    działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji,

7)    ochrona środowiska i kształtowanie świadomości ekologicznej,

8)    przeciwdziałanie patologiom społecznym, uzależnieniom i przejawom  dyskryminacji,

9)    wspieranie przedsiębiorczości oraz inicjatyw gospodarczych w społeczności lokalnej,

10) prowadzenie szkół, przedszkoli i tzw. „Zielonych szkół”

11) wspieranie inicjatyw o charakterze transgranicznym i międzynarodowym, w tym propagowanie idei integracji europejskiej i  wymiany młodzieży.

 

2.    Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)    organizowanie i współorganizowanie kursów, szkoleń, wykładów, imprez naukowych i kulturalnych integrujących społeczność lokalną,

2)    organizowanie i współorganizowanie form kształcenia związanych z rozwojem zawodowym dorosłych,

3)    organizowanie i prowadzenie kół zainteresowań rozwijających talenty uczniów,

4)    organizowanie placówek profilaktycznych m.in.: klubów twórczych dla młodzieży, świetlic środowiskowych,

5)    podejmowanie różnorodnych inicjatyw w środowisku lokalnym,

6)    propagowanie idei tolerancji i demokracji oraz przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji i wykluczenia społecznego,

7)    finansowanie i organizowanie kursów  i szkoleń na terenie szkoły i gminy,

8)    finansowanie i organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,

9)    finansowanie i organizowanie zajęć rekreacyjno–sportowych i wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży oraz form wypoczynku letniego i zimowego,

10) organizowanie imprez artystycznych i działalności publicystycznej, promujących dorobek szkoły i kulturę regionu,

11) organizowanie wystaw i pokazów dla społeczności lokalnej celem promowania szkoły,

12) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnych celach,

13) współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi,

14) współpracę z lokalnymi organami administracji rządowej i samorządowej,

15) współpracę z przedstawicielami mediów w celu popularyzacji nauki, kultury i sportu oraz wspierania młodych talentów.

 

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 9.

1.    Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2.    Do Stowarzyszenia mogą należeć cudzoziemcy.

 

§ 10.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

 

§ 11.

1.    Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która pragnie wnieść swój wkład pracy spo­łecznej w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia.

2.    Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd uchwałą na podstawie pisemnej deklaracji wyrażającej wolę przystąpienia do Stowarzyszenia popartej pisemną rekomendacją przynajmniej dwóch członków zwyczajnych.

3.    Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, które należy złożyć w ciągu 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o odmowie przyjęcia.

 

§ 12.

1.    Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc w formie ustalonej w porozumieniu ze Stowarzyszeniem, złoży pisemną deklarację członkowską w tym charakterze i zostanie przyjęta przez Zarząd uchwałą.

2.    Członek wspierający może wchodzić w skład Rady Programowej.

 

§ 13.

1.    Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2.    Godność ta może być nadana również członkowi zwyczajnemu lub osobie wchodzącej w skład Rady Programowej.

3.    Z chwilą nadania członkowi zwyczajnemu bądź wspierającemu godności członka honorowego, osobie takiej przysługują prawa i obowiązki członka honorowego.

4.    Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

 

§ 14.

1.    Członkowi zwyczajnemu przysługuje prawo:

1)     wybierania i bycia wybranym do władz Stowarzyszenia,

2)     uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu,

3)     zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia,

4)     uzyskania poparcia i pomocy ze strony Stowarzyszenia.

2.    Członek zwyczajny ma obowiązek:

1)     przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

2)     aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

3)     przyczyniać się do rozwoju i podnoszenia znaczenia Stowarzyszenia,

4)     propagować idee Stowarzyszenia,

5)     regularnie wnosić ustalone składki członkowskie.

 

§ 15.

1.    Członek wspierający posiada prawa określone w par. 13 ust.1 pkt. 3 i 4 oraz prawo uczestnictwa osobiście lub poprzez swoich przedstawicieli w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

2.    Członek wspierający posiada obowiązki określone w par. 13 ust. 2 pkt 3 i 4.

3.    Członek wspierający powinien wspierać stowarzyszenie na zasadach ustalonych ze Stowarzyszeniem.

 

§ 16.

Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, a ponadto w momencie nadania godności może być uchwałą Walnego Zgromadzenia zwolniony od opłacania składek członkowskich.

 

§ 17.

1.    Członkostwo w Stowarzyszeniu traci się w przypadku:

1)     dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,

2)     wykluczenie uchwałą Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu w obecności co najmniej połowy liczby członków za działania sprzeczne z postanowieniami Statutu bądź na szkodę Stowarzyszenia lub też na wniosek Sądu Koleżeńskiego,

3)     utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

4)     utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,

5)     śmierci,

6)     skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek członkowskich za okres minimum 1 roku. Uchwałę w tej sprawie podejmuje Zarząd.

2.    Od uchwały w sprawie skreślenia z listy członków przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania decyzji.

 

§ 18.

Członka Stowarzyszenia można zawiesić w jego prawach i obowiązkach. Decyzja ta następuje uchwałą Zarządu na wniosek tego członka i wyłącznie w granicach wniosku.

 

 

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§ 19.

1.    Władze Stowarzyszenia to:

1)     Walne Zgromadzenie,

2)     Zarząd,

3)     Komisja Rewizyjna,

4)     Sąd Koleżeński.

2.    Organem doradczym Stowarzyszenia jest Rada Programowa.

 

§ 20.

1.    Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

2.    W przypadku ustąpienia członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji w tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

3.    Tryb i formy działania Walnego Zgromadzenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej określają regulaminy wewnętrzne, uchwalone przez te organy i zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie.

 

 

WALNE ZGROMADZENIE

 

§ 21.

1.    Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia rozstrzygającą ostatecznie o wszystkich sprawach należących do zakresu działalności Stowarzyszenia, które wynikają z realizacji jego celów statutowych.

2.    Walne Zgromadzenie jest Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

3.    Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd raz do roku w pierwszym kwartale danego roku kalendarzowego.

4.    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/4 liczby członków Stowarzyszenia w terminie do 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku, a porządek obrad obejmuje tylko sprawy, dla których zostało zwołane.

 

§ 22.

1.    W skład Walnego Zgromadzenia wchodzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

2.    Członkowie zwyczajni i honorowi uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym, a członkowie wspierający i osoby wchodzące w skład Rady Programowej z głosem doradczym.

3.    O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków i osoby wchodzące w skład Rady Programowej nie później niż 14 dni przed jego terminem.

4.    Walne Zgromadzenie otwiera Prezes lub Wiceprezes Zarządu. Następnie dokonuje się wyboru przewodniczącego i sekretarza. Przebieg obrad i uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane, a protokół podpisują przewodniczący i sekretarz.

 

§ 23.

Walne Zgromadzenie jest ważne gdy uczestniczy w nim:

1)     w pierwszym terminie - co najmniej 50% osób uprawnionych do głosowania

2)     w drugim terminie - faktycznie obecna liczba uprawnionych, pod warunkiem, że uprawnieni do głosowania zostali w terminie prawidłowo powiadomieni, co poświadczą członkowie Zarządu.

§ 24.

1.    Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów i odbywają się w sposób jawny lub tajny w zależności od ustaleń członków Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem §19 ust. 1 Statutu.

2.    Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1)     wytyczanie głównych kierunków rozwoju Stowarzyszenia,

2)     rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3)     wybór władz stowarzyszenia,

4)     odwoływanie Zarządu lub poszczególnych członków na wniosek Komisji Rewizyjnej w przypadku znaczącego naruszenia programu bądź interesów Stowarzyszenia,

5)     rozpatrywanie odwołań od uchwał władz Stowarzyszenia,

6)     rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,

7)     nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego na wniosek Zarządu,

8)     zatwierdzenia regulaminów wewnętrznych władz Stowarzyszenia,

9)     zatwierdzenie bilansu rocznego,

10)   powoływanie i rozwiązywanie oddziałów terenowych,

11)   podejmowanie uchwał

a)       o udzielenie absolutorium Zarządowi,

b)       w sprawie przynależności do organizacji międzynarodowych

c)       w sprawie zatwierdzenia składu Rady Programowej,

d)       w sprawie zmian Statutu Stowarzyszenia,

e)       o rozwiązywaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

f)        we wszystkich innych sprawach, w których wymagana jest decyzja Walnego Zgromadzenia, nie zastrzeżonych dla innych organów Stowarzyszenia,

12)   ustalenia wysokości i zmiany wielkości składek członkowskich.

 

 

ZARZĄD

 

§ 25.

1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zgromadzeniami.

2. Zarząd składa się z 5 osób, w tym prezesa, w-prezesa, sekretarza, skarbnika, członka.

3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez

1)     prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał,

2)     na wniosek 3 innych członków Zarządu,

3)     na wniosek Komisji Rewizyjnej.

5. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni członkowie Stowarzyszenia i/lub osoby wchodzące w skład Rady Programowej.

6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności na posiedzeniu Zarządu, głos tego wiceprezesa Zarządu, który przewodniczy obradom Zarządu.

7. Posiedzenia Zarządu są protokołowane, a protokoły podpisywane przez Prezesa lub jego zastępcę oraz sekretarza.

8. Przy składaniu w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń w sprawach majątkowych Zarząd działa w ramach swych kompetencji przez dwóch członków, w tym Prezesa lub wiceprezesa.

9. Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy:

1)     reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2)     zapraszanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu kandydatur do Rady Programowej,

3)     kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia,

4)     tworzenie biura Stowarzyszenia jako jednostki ds. administracyjno-finansowych,

5)     zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, ustalanie wysokości limitów finansowych na kolejny rok działalności gospodarczej,

6)     zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zgromadzenia,

7)     przyjmowanie, skreślanie członków oraz wnioskowanie w sprawie ich wykluczenia,

8)     zatrudnianie dyrektora/ów oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzeń,

9)     upoważnienie dyrektora/ów do zatrudnienia innych pracowników i ustalania ich wynagrodzeń.

 

10. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

§ 26.

 

1.    Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

2.    Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego.

3.    Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

1)     wchodzić w skład Zarządu,

2)     być spokrewnieni lub spowinowaceni z członkami Zarządu,

3)     być w podległości służbowej z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,

4)     być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

4.    Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)     kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia co do zgodności z prawem, zasadami gospodarności oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia,

2)     występowanie do Zarządu z pisemnymi wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie pisemnych wyjaśnień,

3)     wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

4)     wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków,

5)     składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu,

6)     możliwość uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,

7)     zwołanie posiedzenia Zarządu.

5.    Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

 

 

 

 

RADA PROGRAMOWA

 

§ 27.

1.    Dla podniesienia rangi, skuteczności i optymalizacji działań Stowarzyszenia, przy Stowarzyszeniu może zostać utworzona Rada Programowa.

2.    Kandydatami do Rady Programowej mogą być osoby fizyczne i/lub prawne, które:

1)     wspierają działalność Stowarzyszenia i/lub są członkami wspierającymi lub,

2)     posiadają bogate doświadczenie na polu zakreślonym celami statutowymi Stowarzyszenia lub,

3)     swoją działalnością przyczyniają się do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia lub,

4)     są znaczące ze względu na swój udział w społeczności lokalnej,

5)     reprezentują instytucje posiadające cechy wymienione w pkt. 1-4.

3.    Zmiany w składzie Rady Programowej mogą proponować:

1)     Zarząd Stowarzyszenia,

2)     osoby wchodzące w skład Rady Programowej.

4.    Skład Rady i jego zmiany zatwierdza Walne Zgromadzenie.

5.    Rada Programowa zbiera się w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na pół roku.

6.    Posiedzenia Rady Programowej zwołuje i organizuje Zarząd.

7.    Zarząd może zostać zobowiązany by zwołać i zorganizować posiedzenie Rady Programowej pisemnym wnioskiem popartym przez co najmniej trzy osoby wchodzące w skład Rady Programowej.

8.    Rada ma prawo opiniować bieżącą działalność i program Stowarzyszenia. Wnioski i opinie winny być przedstawiane na Walnym Zgromadzeniu lub Zarządowi w formie pisemnej.

9.    Wnioski i opinie Rady Programowej nie mają mocy wiążącej dla Stowarzyszenia.

 

 

SĄD KOLEŻENSKI

 

§ 28.

1.    Sąd Koleżeński składa się z 3 członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.

2.    Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Stowarzyszenia, poza wnioskami wniesionymi na władze Stowarzyszenia.

3.    Sąd Koleżeński zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.

4.    Zasadniczą metodą działania Sądu Koleżeńskiego jest mediacja między stronami konfliktu.

5.    Sąd Koleżeński zamyka postępowanie, gdy strony dojdą do porozumienia, lub w przypadku braku tegoż, wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.

6.    Sąd Koleżeński może udzielić pisemnej nagany lub w szczególnych przypadkach wnioskować do Walnego Zgromadzenia o wykluczenie ze Stowarzyszenia.

7.    Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

8.    Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie zwykłą większością głosów.

 

 

Rozdział V

 

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA I ZOBOWIĄZANIA MAJĄTKOWE

 

§ 29.

1.    Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze pieniężne.

2.    Na fundusze składają się:

1)     składki członkowskie,

2)     dotacje,

3)     granty

4)     darowizny,

5)     spadki,

6)     zapisy,

7)     wpływy z działalności gospodarczej

8) środki pochodzące z ofiarności prywatnej

9) zbiórki publiczne

10) odpisy 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

 

 

3.    Funduszami i majątkiem za wyjątkiem nieruchomości zarządza Zarząd.

4.    Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa, działających łącznie.

5.    Nabywanie i zbywanie nieruchomości wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

6.    Majątek stowarzyszenia nie może służyć do:

1)     udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań członków stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2)     przekazywania na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3)     wykorzystania na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia,

4)     zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

 

Rozdział VI

 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZYWANIE STOWARZYSZENIA

 

§ 30.

Uchwały o zmianie statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

 

§ 31.

Uchwałę w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

 

§ 32.

W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.